Protokół kontroli komisji rewizyjnej kasy zapomogowo pożyczkowej

Pobierz

Podstawa prawna • par.. W uspołecznionych zakładach pracy tworzone są pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, zwane dalej w skrócie "PKZP".. Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącegoPRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ.. zalacznik nr 15 - protokol kontroli kasy: 2018-10-22: zalacznik nr 15 - protokol kontroli kasy: 2018-10-22: zalacznik nr 16 - protokol kontroli merytoryczno-finansowej przeprowadzonej w pkzp: 2018-10-22: zalacznik nr 16 - protokol' kontroli merytoryczno-finansowej przeprowadzonej w pkzp: 2018-10-22: zalacznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzpDo sprawozdania finansowego załącza się protokół kontroli komisji rewizyjnej.. [Zakres regulacji] Rozporządzenie określa szczegółowe zasady organizowania i działania w zakładach pracy pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, zwanych dalej "PKZP", oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, zwanych dalej "SKOK", a także obowiązki zakładów pracy w tym zakresie.. W przedsiębiorstwach wielozakładowych może działać więcej niż jedna PKZP.. Kasy PKZP nie mogą prowadzić członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz osoba prowadząca księgowość PKZP.. Kasy MPKZP nie mogą prowadzić członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz osoba prowadząca księgowość MPKZP.. Dokumentacja finansowo - księgowa (prowadzona przez PKZP lub pracodawcę w ramach zawartej umowy)..

Protokół kontroli dołącza się do rocznego sprawozdania finansowego.

PKZP używa pieczęci podłużnej o następującej treści: "Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław.. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1992r.. c) czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat.Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U.. 1, pkt.. Umowy rachunku bankowego.7) zaznajamiać się z uchwałami organów KZP, protokołami z posiedzeń organów KZP, protokołami z kontroli przeprowadzanych przez komisję rewizyjną oraz sprawozdaniami finansowymi, o których mowa w art. 45 ust.. Wkład członkowski oraz pożyczka udzielana przez Kasę są nieoprocentowane.Komisja Rewizyjna MPKZP przeprowadza kontrolę działalności MPKZP, co najmniej raz na kwartał sporządzając z tej kontroli protokół.. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.. 2.PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWEJ W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE Statut niniejszy stanowi jednolity tekst opracowany na podstawie: 1..

Protokół kontroli dołącza się do bilansu.

funkcjonowanie Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej.. §1 Pełna nazwa Kasy Pożyczkowej brzmi: Koleżeńska Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Politechniki Gdańskiej, Gdańsk - Wrzeszcz, ul.Majakowskiego11/12, w skrócie KKZP.. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wKOLEŻEŃSKIEJ KASY ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Przyjęty na zebraniu Delegatów(członków kasy) w dniu 15.06.1983r.. §2Celem działania Kasy jest propagowanie oszczędności i gospodarności oraz udzielanie wszystkim członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długo i krótkoterminowych a w miarę posiadanych środków również zapomóg losowych, na zasadach określonych w niniejszym statucie..

Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa nie dłużej niż cztery lata.

Członkowie PKZP wpłacają wpisowe w wysokości 2% poborów netto.. 3.Aug 31, 2021Protokół z ustaleń kontrolnych został przedstawiony i szczegółowo omówiony na Sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2005r.. Roczne sprawozdanie finansowe podpisuje Zarząd oraz Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli działalności PKZP.. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: a) ochrona mienia PKZP.. Komisja rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków.. PKZP realizuje swoje cele przez udzielanie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środków.. Bilanse MPKZP podpisuje zarząd, księgowy odpowiedzialny za rachunkowość oraz komisja rewizyjna, po przeprowadzeniu kontroli działalności MPKZP.. Komisja rewizyjna Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej §24.. Roczne sprawozdanie finansowe PKZP Zarząd przedstawia związkom zawodowym do wiadomości.. Komisja Rewizyjna MPKZP składa na Walnym Zebraniu MPKZP sprawozdanie ze swej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności Zarządu MPKZP.. Zarządu i Komisji Rewizyjnej.. 1.Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności PKZP raz na kwartał, sporządzając protokół.. Uprawnienia określone w § 12 pkt.. Do utworzenia PKZP wymagana jest przynależność co najmniej 30 pracowników.. Wnioski członków kasy o pożyczki..

Protokoły kontroli organów zewnętrznych (np. NIK-u, organów ścigania itp.).

Komisja rewizyjna jest wybierana spośród członków KPZ przez walne zebranie członków lub delegatów KZP.. Komisja rewizyjna składa na walnym zebraniu członków MPKZP sprawozdanie ze swojej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności zarządu.. 22Aug 11, 2021Przepisy ogólne.. 1, 4 i 5 nabywane są z chwilą przyjęcia w poczet członków PKZP.oraz Komisja Rewizyjna, po przeprowadzeniu kontroli działalności PKZP.. W zakładzie pracy działa jedna PKZP.. §104 days agopodstawowymi zadaniami komisji rewizyjnej są: 1. ochrona mienia mkzp, 2. kontrola przestrzegania przez zarząd postanowień statutu, 3. czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat, 4. czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości mkzp przez zakład pracy, 5. czuwanie nad prawidłowym dokumentowaniem …3.. Protokół kontroli dołącza się do rocznego .Cele działania PKZP realizowane są przez: 1) przyjmowanie wkładów członkowskich, 2) udzielanie pożyczek.. Umowa pomiędzy pracodawcą a Pracowniczą Kasą Zapomogowo-Pożyczkową wraz z aneksami do umowy.. Nazwa, cel i przedmiot działania.. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności MPKZP co najmniej raz na kwartał sporządzając protokół.Celem Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, zwanej dalej PKZP jest udzielenie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w statucie.. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową Zarządu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt