Notatka służbowa z zebrania

Pobierz

Czy muszę zebrać podpisy pracowników?. Przykładowe sprawozdania.. Jedynymi dopuszczalnymi przez prawo formami są: upomnienie, nagana a także kara pieniężna.Notatka służbowa to za mało do wydania rozstrzygnięcia administracyjnego.. Opracować sprawozdanie z wyników nauczania klasy za I semestr bieżącego roku szkolnego.Notatka służbowa z zebrania Wykonawców Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.. Dokument ten może zostać napisany przez przełożonego, który chce zlecić zadanie lub przekazać informację pracownikowi.Notatka do lekcji.. Notatka z takiej rozmowy i wysłuchania nauczyciela może być dowodem, że dyrektor postąpił zgodnie z obowiązującym prawem.. Stosuje się ją tak w firmach jak i urzędach.. W nagłówku notatki wskazuje się, dla kogo jestNotatka urzędowa jest notatką z czynności związanych z działalnością judykacyjną sądów np. spisywana jest z posiedzenia niejawnego jeśli nie wydano na nim orzeczenia i ma rangę dokumentu zewnętrznego.. Możesz do tego wykorzystać programy takie jak OneNote (oferuje specjalne szablony do spotkań), Evernote lub dokumenty Google'a.Dokument archiwalny.. Przykładowe protokoły.. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. "Obsługa szatni"Notatka służbowa jest dokumentem stosowanym w firmach, instytucjach i urzędach..

Notatka służbowa .

news:dmpsdp$2oa$.9.. Tytuł dokumentu nie jest krytyczną sprawą, toteż równie dobrze w. nagłówku mógł by napisać "wspomnienie z posiedzenia rady nadzorczej".. Notatka służbowa Policji przekazana Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu nie może stanowić wyłącznej podstawy faktycznej wydania rozstrzygnięcia administracyjnego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku 28.1.2021 r., III Sa/Gd 780 .Poleć znajomemu Notatki służbowe mogą stanowić m.in. dowód na prawidłowość działań dyrektora w różnych sytuacjach.. W notatce zapisuje się ustalenia z rodzicami (załącznik nr 3).. Pozostało jeszcze 67 % treściNotatka służbowa z posiedzenia Komisji w dniu 15 września 2021 r. Posiedzenie w dniu 15 września 2021 r. Posiedzenie rozpoczęto 15 września 2021 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 11:30 tego samego dnia.. Notatka służbowa/protokół z przebiegu spotkania/konsultacji indywidualnej sporządzana przez nauczyciela.. Antoniego Bluma z ZOMO w Gdańsku z zatrzymania studenta PG Janusza .. 1968 marzec 15, Gdańsk - Protokół posiedzenia Komitetu Uczelnianego PZPR Politechniki Gdańskiej odbytego 15 marca 1968 r. .. Rozmowa jest prowadzona w obecności przedstawiciela zespołu wychowawczego, który jest protokolantem.. Jacek UrbańskiNotatka służbowa z I posiedzenia Grupy Roboczej ds.Zrównoważonego Rozwoju i Energii Komitetu Monitorującego RPO WP na lata 2014-2020 Dnia 10 X 2016 R. o godzinie 14:30 odbyło się w urzędzie Marszałkowskim WojewództwaNotatka służbowa nr 5. z dnia 09 listopada 2006r..

106 Nr 32.Re: notatka służbowa (nie chodzi o afery !)

Jeśli masz do dyspozycji laptop, telefon służbowy lub bierzesz udział w spotkaniu z użyciem komunikatora, notatki możesz sporządzać bezpośrednio w wersji elektronicznej.. Na końcu notatki służbowej można umieścić listę załączników.Notatka służbowa to zatytułowana, uporządkowana i precyzyjna forma wypowiedzi w postaci dokumentu jawnego lub poufnego itd.).. To samo tyczy się innych pism ostrzegających.. Utarła się ta notatka służbowa i tyle.NOTATKA SŁUŻBOWA Z POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ DS. ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH (ZIT) ORAZ MOF KOMITETU MONITORUJĄCEGO RPO WP NA LATA 2014-2020 Dnia 10 października 2016 r. w godz. 1300 - 15 00 odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds.ibidem, k. 88, Notatka służbowa, 14 XII 1970; AP Wrocław, KP PZPR Bolesławiec, 80/IV/42, bp, Protokół nr 4/71 z posiedzenia egzekutywy KP PZPR w Bolesławcu 2 II 1971 r. ; AP Wro- Pytanie: Czy, prowadząc spotkanie ze wszystkimi pracownikami szkoły (nauczyciele i obsługa) na temat relacji interpersonalnych czy pracy zespołowej muszę sporządzić protokół, czy wystarczy notatka służbowa?. w celu zaopiniowania kandydatów na stanowisko głównego księgowego MZCNotatka służbowa z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych 25 czerwca 2013 r. W dniu 25 czerwca br. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych, którego celem było podsumowanie rundy wiosennej sezonu 2012/2013.Mając do dyspozycji komputer lub telefon służbowy..

Cel zebrania - ustalenie planu pracy na dany rok szkolny.

W dniach 5-6 grudnia 2013 roku w hotelu Windsor Palace Hotel & Conference w Jachrance odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia FORS podsumowujące 15 lat działalności Stowarzyszenia.Notatka służbowa, służy do przekazywania informacji między komórkami organizacyjnymi lub pracownikami, wówczas gdy ustny przekaz nie jest wystarczający.. Procedurę sporządziły: Aleksandra ChmajNotatka z II posiedzenia Komitetu Sterującego grupami roboczymi ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych w kontekście Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023(2025) W spotkaniu w dniu 26 lutego 2016 r. prowadzonym przez Pana Jerzego Szmita Podsekretarza Stanu w MliB udział wzięli:Notatka służbowa z dnia 15.05.2018r.. Jej główny cel to przekazywanie istotnych informacji między pracownikami lub poszczególnymi oddziałami danej organizacji.. Oficjalne, pisane na bieżąco sprawozdanie przebiegu spotkań z .Notatka służbowa/protokół z przebiegu zebrania sporządzany przez rodzica/opiekuna prawnego obecnego za zebraniu.. Najczęściej sporządzana jest po spotkaniach z klientami lub po zebraniach zarządów, na których podjęte zostały ważne postanowienia.Sprawdź, co powinna zawierać notatka służbowa: Datę i miejsce sporządzenia dokumentu Imię i nazwisko nadawcy oraz odbiorcy Temat spotkania Treść notatki (część wprowadzająca, część właściwa, część kończąca) Podpis sporządzającego notatkę Załączniki Na samym początku notatki służbowej, warto określić powód jej napisania.Notatki służbowe mogą być również sporządzane po spotkaniach z klientami lub po zebraniach i zawierać ważne informacje, dotyczące np. podjętych decyzji..

Ćwiczenia: Opracować protokół zebrania Młodzieżowej Rady Szkoły.

Powinna być prosta, zwięzła i krótka.. W tej samej sprawie mogą się odbyć trzy spotkania z rodzicem.Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Komitet Woje¬wódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, sygn.. Użytkownik "JDP" napisał w wiadomości.. z posiedzenia komisji powołanej zarządzeniem nr 2/MZC/06 Kierownika Miejskiego Zakładu Cmentarnego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 13 września 2006r.. Części składowe notatki: •część wstępna, •część zasadnicza, •wnioski.. z posiedzenia Komisji Konkursowej na wybór realizatora zadania pn. "Działania edukacyjno-profilaktyczne na rzecz poprawy jakości opieki osób przewlekle nieuleczalnie chorych przebywających w środowisku domowym oraz wsparcie ich rodzin / opiekunów"3.. Służy prawnemu udokumentowaniu bieżących ustaleń w celu kontroli realizacji czynności służbowych.. Poznaj i pobierz wzór notatki ze spotkania!. Musi być precyzyjna, zwięzła i umożliwiać szybkie odnalezienie najważniejszych informacji.. W przypadku notatki służbowej ze spotkania wymień co było celem spotkania, kto wziął w nim udział i co udało się ustalić.Notatka z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów FORS.. Zaś notatka służbowa, jak słusznie wskazał Markiz32 jest dokumentem wewnętrznym i dotyczy zazwyczaj działalności .Należy pamiętać, że notatka służbowa nie może być stosowana jako forma kary czy dyscyplinowania pracownika..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt