Karta charakterystyki piktogramy

Pobierz

Produkty .Karta charakterystyki substancji .. Piktogramy określające rodzaj zagrożenia umieszczone na obudowie urządzenia oraz w instrukcji obsługi: Ogólny znak ostrzegawczy Ostrzeżenie - niebezpieczna substancja - ozon Ostrzeżenie przed możliwym uszkodzeniem dróg oddechowychADR piktogramy - co jeszcze trzeba wiedzieć?. H335-H336Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.KARTA CHARAKTERYSTYKI TOLUEN Data sporządzenia: 2002-09-18 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 4 SEKCJA 1.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : KWAS SOLNY 31-38% Wzór chemiczny : HCl Numer CAS : - Oznakowanie WE : 231-595-7 Numer indeksowy : 017-002-01-X· Piktogramy określające rodzaj zagrożeniabrak · Hasło ostrzegawczebrak · Zwroty wskazujące rodzaj zagrożeniabrak · Dane dodatkowe: EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi .. Piktogramy okre .Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Nazwa handlowa: Spiritus salicylatus Spirytus salicylowy (ciąg dalszy od strony 1) 41.0 · Piktogramy określające rodzaj zagrożenia GHS02, GHS05, GHS07 · Hasło ostrzegawcze Niebezpieczeństwo · Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania: Kwas salicylowy Acidum .KARTA CHARAKTERYSTYKI IZOPROPANOL (IPA) Aktualizacja: Nr karty: 58 Data wydania: 15.09.2011 22.03.2017 Wydanie 3 Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)..

Karta charakterystyki.

H319 Działa drażniąco na oczy.. 2009 Data aktualizacji: 20.11.2012 3 7.. Ograniczenia - załącznik XVII.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. UFI, OŚRODKI ZATRUĆ - POISON CENTRES.. Role i obowiązki przedsiębiorców; Klasyfikacja substancji i mieszanin; Oznakowanie i pakowanie; Piktogramy; UFI; Zgłoszenia PCN; Inne usługi.. Zapobiegać powrotowi gazu do butli.KARTA CHARAKTERYSTYKI DAB and DAB plus Chromogen Solution Spełnia wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik II, ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie Komisji (UE) 2015/830 - Polska SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwaKarta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE oraz 2015/830/WE Data druku: 05.05.2017 Numer wersji 2 Aktualizacja: 05.05.2017 Nazwa handlowa: K2 PERFECT AKRA (ciąg dalszy od strony 3) 44.2.2 · 8.1 Parametry dotyczące kontroli · Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy: 1310-73-2 wodorotlenek sodu1 / 12 Karta charakterystyki Na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) Opracowano: 18.12.2017 Wersja: 7.0 Wydrukowano: 18.12.2017 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktuKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Numer katalogowy AX0073 Nazwa wyrobu Acetic Acid, Glacial GR ACS Strona 2 z 21 The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada 2.2 Elementy oznakowania Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) Piktogramy określające rodzaj zagrożeniaKARTA CHARAKTERYSTYKI LIGHT CLEANER Data wydania 01.01.2018 Data aktualizacji: 01.01.2018 Wersja PL:4.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/830 z 28.05.2015r..

Zmiany w kartach charakterystyki 2021-2022; Obowiązek dostarczania karty charakterystyki; Format karty charakterystyki; Dodatkowe informacje; Rozporządzenie CLP.

2, H319KARTA CHARAKTERYSTYKI przygotowana zgodnie z załącznikiem II do rozporz ądzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwole ń i stosowanych ogranicze ń w zakresie chemikaliów (REACH), rozporz ądzenia (WE) nr 1272/2008 oraz rozporz ądzenia (WE) nr 453/2010.. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniająceKARTA CHARAKTERYSTYKI Zastosowanie w powłokach - Użytkowanie przemysłowe Zastosowanie w powłokach - Stosowanie specjalistyczne 561 1,2,5 561 ^(ValidationDate)1 ..

P102 Chronić przed dziećmi.Piktogramy GHS02, GHS07, ... Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE n-Heksan ROTISOLV HPLC numer artykułu: 7339 Polska (pl) Strona 7 / 19.

Strona 1 z 11KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki mieszaniny zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmia nami, załącznik II Camaro 306 SE Data: 30.12.2019 Wersja A7 Nr produktu G -FD1 306 SE Strona 1 / 12 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Camaro 306 SEKarta Charakterystyki Zgodna z rozporządzenia (UE) NR 2015/830 Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: Hasła ostrzegawcze : Niebezpieczeństwo H- i P- zwroty : H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.. Inne parametry fizyczne i chemiczne wartość pH Informacja nie jest dostępna.Inne informacje: Karta charakterystyki została stworzona zgodnie z Dyrektywą (EU) 453/2010 * wskazuje na informacje, które zostały zmienione w stosunku do poprzednich wersji karty Karta charakterystyki została stworzona zgodnie z Dyrektywą (E) 1272/2008 Zwroty użyte w pkt.. PIKTOGRAMY CLP - Piktogramy CLP dla zagrożeń fizykochemicznych (+48) 668 434 473; Menu.. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie Postępowanie z substancją Nie używać oleju i smaru.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. ZEZWOLENIA - załącznik XIV i lista kandydacka.. EUH211 Uwaga!. KLASYFIKACJA CLP.Piktogramy GHS: KARTA CHARAKTERYSTYKI ROZDZIAŁ 1 - IDENTYFIKACJA Identyfikator produktu stosowany na etykiecie: Nazwa produktu: Series 100, 200, 300, 500, RMA, RA, NC NCLR, Lead-FreeKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Numer katalogowy R03040 Nazwa wyrobu Eosin Stain Solution 5% Karty Charakterystyki według numerów katalogowych są dostępne również na stronie ..

Strona 4 z 29 SEKCJI 4. i : EUH031: W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 01.08.2017 Numer wersji 12 Aktualizacja: 01.08.2017 Nazwa handlowa:KEIM SILEX-OH (ciąg dalszy od strony 1) 45.

Nie dopuścić do przedostania się wody do zbiornika.. Piktogramy ostrzegawcze muszą znajdować się w miejscu do tego przeznaczonym, aby mogły pełnić funkcję odpowiedniego informatora.. KARTA CHARAKTERYSTYKI.. Strona 3 z 15 Niebezpieczeństwo Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.PIKTOGRAMY CLP - Piktogramy CLP dla zagrożeń fizykochemicznych.. W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki.. Środki pierwszej pomocy 4.1 Opis środków pierwszej pomocyKARTA CHARAKTERYSTYKI KWAS SOLNY 31-38% Data sporządzenia: 2002-12-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 4 SEKCJA 1.. Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia .KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ TLEN SKROPLONY Wydanie: 2 Nr karty: 3 Data sporządzenia: 2.. 2.2 H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt