Dochody z majątku powiatu

Pobierz

Źródłami dochodów własnych powiatu są: 1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów; 2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych; 3) dochody z majątku powiatu; 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;Dochody budżetu Powiatu na 2022 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe .. 0770 sprzedaż majątku 3 140 000 3 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych ( m.in. zwroty zaliczek komorników) 2 500 2 500 .3) dochody z majątku powiatu; 4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu; 5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach; 6) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU Załącznik nr 1B POWIATU POZNAŃSKIEGO do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2022 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 600 Transport i łączność 58 738 047,76 60014 Drogi publiczne powiatowe 58 738 047,76 0870 Wpływy ze sprzedaży 30 000,00 składników majątkowych 6090 Środki z Funduszu 3 .Jun 18, 2022Jednym z nich - obok majątku - jest system dochodów budżetowych.. D.pow.. Czytaj także: Dochody leżą na ulicy>> Dochody powiatów.. Dochody własne planowane są z tytułu: § Nazwa kwota w złotych ..

Zapisy, spadki i darowizny na rzecz powiatu, 6.

Były to głównie dochody z tytułu najmu i dzierżawy.

Dziś przyglądamy się ich oświadczeniom za 2017 rok.. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.Wójtowie i burmistrzowie z powiatu piotrkowskiego złożyli oświadczenia majątkowe przedostatni raz w tej kadencji - ostatni raz upublicznią swoje majątki i dochody na zakończenie kadencji.. Źródła dochodów własnych powiatu to: n wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu;Na wielkość tą składają się dochody własne powiatu i uzyskane dotacje z budżetu państwa.. D.pow.. 0100 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 192 269,00 .. Dochody własne stanowią 20,0 % dochodów ogółem.. Udział dochodów z majątku w badanych gminach zmniejszył się z 15,9% dochodów własnych w 2010 r. do 7,2% w 2014 r.Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.. - Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 1.. 0200 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 200 000,00 ..

Jakie mają dochody, oszczędności, nieruchomości i jakimi autami jeżdżą?

Zarówno w aktach prawnych, jak i w literaturze różnie klasyfikuje się .. Miasta na prawach powiatu Dochody budżetowe ogółem, w tym: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - dochody własne 49,0 48,0 47,6 49,2 52,7 60,3 61,5 63,1 68,01 day agoZ kolei wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71 proc. są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa.1.. Na czym ta różnica polega?DOCHODY WŁASNE POWIATU 10.867.127,00 zł .. 0420 Wpływy z opłaty .z subwencji ogólnej 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym: 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 1.2.1 ze sprzedaży majątku 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 Wydatki ogółem 2.1 Wydatki bieżące, w tym:Dochody pochodzące z majątku powiatu, 4.. Dochody z grzywien i kar pieniężnych określonych w przepisach prawa, 5..

Na wstępie wspomnieliśmy o zasadniczej różnicy między budżetem powiatu a gminy.

Źródłem tych dochodów były m.in.: .. dochody majątkowe 1.751.406,00 2 457 850,00 4.209.256,00Jun 14, 2022otrzymane od firm z przeznaczeniem na poprawę ruchu drogowego w powiecie.. Na dochody majątkowe w wysokości 9 162 660,81 zł składa się: 1) środki w wysokości 4 000 000,00 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn.: "Rozbudowę drogi powiatowej nr 3143W ul.dochody z majątku powiatu, Dochodami powiatu mogą być m.in.: subwencja wyrównawcza z budżetu państwa, dotacje z państwowych funduszów celowych, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, które są wykonywane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej,dochody z majątku gminy czy powiatu; spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy; dochody z kar pieniężnych i grzywien określone w odrębnych przepisach; pełna lista dostępna w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 2 Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego).. 2.dochody powiatowych jednostek i zakładów budżetowych dochody z majątku powiatu spadki, zapisy, darowizny na rzecz powiatu dochody z kar pieniężnych i grzywien 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu w związku z realizacją zadań administracji rządowej odsetki od pożyczek, nieterminowo przekazywanych należności i środków na rachunkach powiatuMay 31, 2022- dochody własne powiatu z opłat za wydawane dokumenty (np. prawo jazdy, rejestracja pojazdów, sprzedaż majątku, najem nieruchomości itp.), które przeznaczone są bieżącą działalność powiatu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt