Kontrola parlamentarna administracji publicznej

Pobierz

Kontrolne funkcje Sejmu i Senatu wobec administracji.. Kontrolne funkcje Sejmu i Senatu wobec administracji.. ( BernadetaZobacz pracę na temat Kontrola administracji publicznej w świetle polskich uregulowań prawnych.. Na stronie spis treści, plan pracy.. NIK jest organem ustanawianym przez parlament w celu systematycznego badania działalności administracji publicznej.94 Waldemra aJnoas Rysunek 1.. Treść kontroli parlamentarnej.. Kontrola zewnętrzna nad administracją 1.. W aktualnym stanie zatrudnienia w PIP, nie jest możliwe efektywne i całościowe skontrolowanie wszystkich podległych podmiotów.Informacje o Kontrola administracji publicznej Jagielski - w archiwum Allegro.. Zobacz inne Pozostałe podręczniki akademickie, najtańsze i najlepsze oferty, opinie.cjonowaniem kontroli administracji publicznej.. Instytucje kontroli zewnętrznej.. W sekcji do pobrania znajdują się wzory pism urzędowych oraz artykuły kwestii szeroko związanych z społeczną kontrolą administracji publicznej.Do obowiązków PIP należy kontrola zarówno organów administracji publicznej jak i tych podmiotów, w których zatrudnione są osoby fizyczne.. Wprowadzenie Celem artykułu jest prezentacja podstaw ustrojowych oraz zasad zorganizowa-nia i działania administracji publicznych w wybranych państwach europejskich.. Egzamin: nie 21.. To jest kontrola, która dokonywana jest przez podmioty kontrolne na zewnątrz resortu..

2.1 Kontrola parlamentarna.Kontrola administracji publicznej 2.

1.3 Rodzaje kontroli.. działalności rządu, ministrów i jednostek im podległych; instrumentami kontroli parlamentarnej są m.in.: dezyderaty, zapytania, interpelacje poselskie oraz działalność komisji sejmowych (rezolucje, analiza działalności resortów, wysłuchiwanie sprawozdań kierowników resortów, inicjowanie przeprowadzenia kontroli .Ustawa o kontroli w administracji rządowej,kontrola adm,Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej,Dz.U.2020.0.224 t.j.Kontrola nad administracją i kontrola wykonywana przez administrację.. 3.Zapoznaj się z materiałami w formie tekstowej lub video i zwiększ swoje kompetencje z zakresu społecznej kontroli administracji publicznej.. kontrola parlamentarna Kontrolę administracji państwowej sprawuje też parlament, ale tylko jego niższa izba - Sejm.. 3.Rozdział IX - Kontrola prawna administracji POJĘCIE I ZASIĘG KONTROLI Administracja publiczna znajduje się w szczególnej sytuacji, mianowicie jest jednocześnie podmiotem który kontroluje i jest kontrolowany.. Kontrola może być przeprowadzana pod kątem: legalności działania (zgodności z prawem) celowości (jakości, skuteczności).Kontrola parlamentarna wobec administracji publicznej przybiera różne formy, ale najważniejszą jest kontrola NIK wykonywana na użytek mocodawcy - parlamentu..

1.5 System kontroli administracji publicznej.

Nie należy jej utożsamiać z kontrolo resortowa.. Senatowi nie przyznano uprawnień kontrolnych.Rodzaje kontroli: - kontrola zewnętrzna - kontrola wewnętrzna Kontrola zewnętrzna to kontrola, przeprowadzana przez organy administracji publicznej lub jednostkę nadrzędną (organ zewnętrzny).. Kontrola zewnętrzna administracji Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2007; E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2006.. Wynika to z podobnej regulacji konstytucyjnej, podobnej treści regulaminów sejmowego i senackiego, z tej samej treści ustawy z dnia 9 maja 1996r., (Dz.U.. Inne instytucje kontroli legalno ści działania administracji G. Efektywno ść administracji publicznej 1.. Administracja publiczna jest to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społecznościach.Kontrola administracji publicznej - Jacek Jagielski - od 51,29 zł, porównanie cen w 16 sklepach.. Najogólniej przez kontrolę należy rozumieć: 1. badanie zgodności stanu istniejącego (faktycznego) ze stanem postulowanym, 2.Kontrola administracji publicznej Prawidłowe funkcjonowanie administracji wymaga istnienia odpowiedniego systemu kontroli jej działań..

Czynniki kształtuj ące efektywno ść administracji publicznej.

Pojęcie kategorii: kontrola zewnętrzna.. 1.4 Cechy kontroli.. Rozdział 2 Kontrola sprawowana przez organy państwowe niezależne od administracji.. Instytucje kontroli zewnętrznej.. CENA 69 ZŁ (W TYM 5% VAT) zamówienia: infolinia 801 04 45 45, fax 22 535 80 01 Jacek Jagielski Kontrola administracji Kontrola publicznej administracji publicznej Jacek Jagielski SERIA AKADEMICKA 4.. Wyjaśnia pojęcie kontroli, różnice występujące między kontrolą a nadzorem oraz innymi formami ingerencji w działalności .Pojęcie "administracja" (z łac. ministrare, służyć) wyraża pomoc, służbę lub sprawowanie zarządu w czyimś interesie.. Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.Innym rodzajem kontroli dokonywanej w administracji publicznej jest kontrola międzyresortowa.. Data zakończenia 2020-03-11 - cena 24,90 złKontrola spoleczna jako element kontroli w administracji publicznej; Sądowa kontrola administracji publicznej; Kontrola i nadzór w administracji publicznej na przykładzie gminy Wołomin.. Dotyczy, bowiem podmiotów zewnętrznych, ale podległych resortowi.Kontrola w administracji publicznej - kontrola przeprowadzana wobec organów administracji publicznej, polegająca na zaobserwowaniu, zbadaniu istniejącego stanu rzeczy, skonfrontowaniu go ze stanem pożądanym, wskazaniu uchybień (także ich źródeł) i sposobów ich naprawienia..

Sądowa kontrola legalno ści aktów administracyjnych 3.

z 2011r., nr 7, poz. 29 ze zm.) .Kontrola parlamentarna - sprawowanie przez parlament kontroli nad działalnością innych organów państwowych.. Literatura podstawowa: Jagielski J. , Kontrola administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2007 .Kontrola nad administracją i kontrola wykonywana przez administrację.. •KONTROLA SENACKA Funkcje kontrolne Senatu są analogiczne do funkcji kontrolnych Sejmu.. Kontrola zewnętrzna nad administracją 1.. Dowiedz się więcej.. Treść kontroli parlamentarnej.. WYDANIEKatedra Gospodarki i Administracji Publicznej Administracja publiczna w wybranych państwach Europy Zachodniej 1.. Zgodnie z art. 202 Konstytucji RP Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organemW Polsce kontrola parlamentarna należy do sejmu; dotyczy gł.. Dostęp do informacji publicznej na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej; Ocena jakości administracji publicznej z punktu widzenia interesanta Kontrola parlamentarna NIK Rzecznik Praw Obywatelskich Inne organy kontroli państwowej IV.. Kontrola wewnętrzna to kontrola, przeprowadzana przez kierownictwo jednostki lub w jego imieniu przez odpowiednią komórkę kontroli wewnętrznej.KONTROLA - w odniesieniu do administracji publicznej kategoria kontroli została zdefiniowana przez Jacka Jagielskiego jako funkcja, której treść obejmuje: obserwowanie i rozpoznawanie danej działalności lub stanu, czyli ustalanie ich rzeczywistego obrazu w określonym miejscu i czasie; dokonywanie oceny tej działalności lub stanu poprzez konfrontację faktycznego (rzeczywistego) ich .1.2 Zadania kontroli administracji publicznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt