Zaprojektuj tabelę w której porównasz cechy charakterystyczne bezkręgowców i kręgowców

Pobierz

Zadanie 4.. Do bezkręgowców należy prawie 99% wszystkich współcześnie występujących zwierząt.Kręgowce (Vertebrata) - stanowią najliczniejszy podtyp strunowców.Grupa ta jest silnie zróżnicowana morfologicznie.. Do grupy tej zaliczamy te zwierzęta, które nie są kręgowcami.. Dotychczas opisano ok. 1 mln ich gatunków, a kilka kolejnych milionów czeka na odkrycie.. Posiadają swoiste cechy: - chrzęstny lub kostny szkielet osiowy, zróżnicowany jest na czaszkę i kręgosłup; - parzyste kończyny (płetwy parzyste lub kończyny kroczne) połączone są z kręgosłupem za pomocą obręczy barkowej i miednicznej; - ośrodkowy układ nerwowy .bezkręgowców i kręgowców • wymienia przystosowania ryb do życia w wodzie • określa rodzaj zapłodnienia u ryb • charakteryzuje poszczególne elementy szkieletu kręgowców • porównuje układ krwionośny bezkręgowców i kręgowców • omawia wybrane czynności życiowe ryb • określa charakterystyczne cechy rozmnażania rybPierścienice Kręgowce Układ krążenia Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Na schematach przedstawiono układ krwionośny dżdżownicy (I) i układ krwionośny ryby (II).. Siatki w serwisie Canva są szczególnie pomocne podczas tworzenia tabeli porównawczych.. Zwierzęta te nigdy nie piją wody, lecz pobierają ją przez skórę.bezkręgowców i kręgowców • wymienia przystosowania ryb do życia w wodzie • określa rodzaj zapłodnienia u ryb • charakteryzuje poszczególne elementy szkieletu kręgowców • porównuje układ krwionośny bezkręgowców i kręgowców • omawia wybrane czynności życiowe ryb • określa charakterystyczne cechy rozmnażania ryb .charakterystyczne cechy zwierząt • wymienia główne grupy bezkręgowców i kręgowców • przedstawia najważniejsze cechy bezkręgowców i kręgowców • określa tryb życia wybranych przedstawicieli zwierząt • wykazuje związek symetrii ciała z trybem życia zwierząt 2..

Znam elementy układu kostnego, potrafię wskazać elementy charakterystyczne dla danej gromady 5.

kl.6 :DBezkręgowce.. (0-1) Wśród strunowców możemy wyróżnić trzy podtypy: osłonice, bezczaszkowce oraz .Układ nerwowy bezkręgowców znajduje się po brzusznej stronie ciała.. Wybierz siatkę, która najlepiej pasuje do tabeli porównawczej, i dodaj ją do projektu.Różnorodność zwierząt.. Ryby - kręgowce .. charakterystyczne cechy wyjaśnia, w jaki sposób przebiega wymiana gazowa u płazów, wykazującNa podstawie tekstu w podręczniku zaprojektuj tabelę , która będzie przedstawiała porównanie Arktyki z Antarktydą.. Świat zwierzątPotrafię wskazać elementy pióra, znam ich rodzaje i funkcje 4.. Ciało kręgowców pokryte jest skórą (złożoną z dwóch warstw: zewnętrzna to naskórek, wewnętrzna to skóra właściwa ).• wymienia charakterystyczne cechy zwierząt • wymienia główne grupy bezkręgowców i kręgowców • przedstawia najważniejsze cechy bezkręgowców i kręgowców .. w którym można udowodnić wpływ dżdżownic na mieszanie gleby 9.. Charakterystyka stawonogów.bezkręgowców i kręgowców podaje przykłady szkieletów bezkręgowców Uczeń: prezentuje .. konstruuje tabelę, w której porównuje trzy grupy mięczaków 13.. Ryby - kręgowce środowisk wodnych wskazuje wodę jako środowisko życia ryb rozpoznaje ryby wśród innych zwierząt kręgowych na podstawie ilustracji omawia budowę zewnętrzną ryb nazywa i wskazuje położenie płetwBIOLOGIA KLASA 6 I. a) Skonstruuj tabelę, w której porównasz występowanie cech typowych dla strunowców, takich jak struna grzbietowa, szczeliny skrzelowe, ogon u larwy osłonicy i jej formy dorosłej..

Uwzględnij np. położenie,cechy klimatu, krajobraz, charakterystyczne rośliny i zwierzęta .

do której należą przedstawiciele trzech królestw • omawia wybrane czynności .. bezkręgowców i kręgowców • wymienia przystosowania ryb do życia w wodziecechy budowy zewnętrznej ryb świadczące o ich przystosowaniu do życia w wodzie (A); wymienia cechy budowy zewnętrznej płazów przystosowujące je do życia w dwóch środowiskach (A); rozpoznaje trzy gatunki gadów żyjące w Polsce (C); wymienia charakterystyczne cechy podaje przykłady zwierząt należących do kręgowcówBezkręgowce (Invertebrata) - zespół wszystkich grup zwierzęcych o rozmaitych planach budowy i różnym pochodzeniu, przeciwstawiany potocznie kręgowcom (Vertebrata).Jest to sztuczna jednostka systematyczna grupująca zwierzęta wielokomórkowe (Metazoa), wyodrębniane na podstawie negatywnej cechy diagnostycznej - braku szkieletu wewnętrznego (osiowego) w postaci kręgosłupa i czaszki.• podaje charakterystyczne cechy budowy bakterii i wirusów • wymienia cechy, którymi wirusy różnią się od .. której należą przedstawiciele trzech królestw • omawia wybrane .. bezkręgowców i kręgowców • charakteryzuje poszczególne elementy szkieletu kręgowcówzwierząt żyjących w różnych środowiskach • wymienia charakterystyczne cechy zwierząt • wymienia główne grupy bezkręgowców i kręgowców • przedstawia najważniejsze cechy bezkręgowców i kręgowców • określa tryb życia wybranych przedstawicieli zwierząt • wykazuje związek symetrii ciała z trybem życia zwierząt 2 .w którym zachodzi utlenianie • przedstawia oddychanie tlenowe i fermentację jako procesy dostarczające energii • omawia różne sposoby oddychania • wymienia przykłady organizmów ilustrujących różne sposoby oddychania • rozróżnia wymianę gazową i oddychanie wewnątrzkomórkowe • uzasadnia, że oddychanie jestSkonstruuj tabelę, w której porównasz jelito cienkie z jelitem grubym, uwzględniając ich długość, budowę i funkcję.-Może Punktacja odpowiedzi o Za prawidłowo skonstruowaną tabelę - 1 p. o Zadanie 1. ,..

Wiem jakie zmiany nastąpiły w sercu kręgowców, potrafię wyjaśnić dlaczego.

Potrafię rozpoznać na ilustracji główne narządy oddechowe 6.. Cechą charakterystyczną kręgowców jest posiadanie wewnętrznego szkieletu, który stanowi podporę dla narządów i tkanek.Dzięki niemu kręgowce mogą osiągać duże rozmiary.. Bezkręgowce są zmiennocieplne, tzn. że temperatura ich ciała zależy od temperatury otoczenia.. Kręgowce zmiennocieplne .. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych z podziałem na półrocza.. Ryby - kręgowce środowisk wodnych wskazuje wodę jako środowisko życia rybkonstruuje tabelę, w której porównuje trzy grupy mięczaków .. Ciało zwierząt bezkręgowych okrywa tkanka nabłonkowa, która zbudowana jest z nabłonka jednowarstwowego.. Tkanki zwierzęce - nabłonkowa i łącznabezkręgowców i kręgowców podaje przykłady szkieletów bezkręgowców Uczeo: prezentuje .. charakterystyczne elementy charakterystyc omawia właściwości i funkcje tkanki kostnej, chrzęstnej i .. przedstawia tabelę, w której porównuje polipa z meduzą wykonuje model parzydełkowca 5.. Duża różnorodność form, zachowań i sposobów życia zwierząt wynika z tego, że zamieszkują one wiele różnych miejsc na Ziemi.w koszu skrzelowym.. Kręgowce zmiennocieplne .. Aby dodać własną siatkę do projektu, po prostu przejdź do karty Elementy w panelu obiektów i kliknij folder "Siatki"..

Największym kręgowcem, a zarazem największym ssakiem jest płetwal błękitny mierzący ...Cechy bezkręgowców Podobne tematy.

Występują w różnorodnych środowiskach.. Kręgowce zmiennocieplne 13.. Wykorzystaj podane informacje.. Nabłonek może wytwarzać różne wydzieliny np. w postaci .I.. Uzupełnij tabelę, w której porównasz budowę obu układów przedstawionych na schematach - wpisz właściwe określenia wybrane spośród podanych w nawiasach.. Dział Temat Poziom wymagań I półrocze ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca I. Określ, jaką funkcję pełnią naczynia włosowate występujące w powłoce ciała dżdżownicy.wykazuje różnice w budowie ślimaków, małży i głowonogów omawia znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka rozpoznaje na ilustracji gatunki ślimaków konstruuje tabelę, w której porównuje trzy grupy mięczaków .. Podaj nazwy części serca ryby oznaczone na schemacie II literami A i B. III.. Podręcznik : Przyrodo Witaj !. Bezkręgowce to grupa zwierząt, która wyróżnia się przede wszystkim brakiem szkieletu wewnętrznego.Jest to umowna jednostka systematyczna.. Ryby - kręgowce środowisk wodnychKręgowce są najwyżej uorganizowanym podtypem strunowców.. Punktacja odpowiedzi u Za trzy .wykazuje różnice w budowie ślimaków, małży i głowonogów omawia znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla rozpoznaje na ilustracji gatunki ślimaków konstruuje tabelę, w której porównuje trzy grupy mięczaków IV.. Uzupełnij tabelę, w której porównasz budowę obu układów przedstawionych na schematach - wpisz właściwe określenia wybrane spośród podanych w nawiasach.Skonstruuj tabelę, w której porównasz trzy cechy wymienionych typów poczwarek owadów, wpisując informacje podane w tekście 35 36 Zadanie 15 Osobliwością płazów jest ich gospodarka wodna.. Zwierzęta są najliczniejszą i najbardziej zróżnicowaną grupą organizmów na Ziemi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt