Tematyka godzin wychowawczych klasa 3 technikum

Pobierz

3.1 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY II CEL WYCHOWANIA: Wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.. ", "Dbam o swoje zdrowie- odmawiam", "Savoir-vivre".Czego będą dotyczyć godziny wychowawcze w nadchodzącym roku?. Szkoła winna zapewnia ć ka Ŝdemu uczniowi warunki niezb ędne do .Tematyka godzin wychowawczych w klasie II Technikum.. Bezpieczna droga do i ze szkoły 2.. "Czy mnie jeszcze pamiętasz?". Zbadanie stosunków osobowych w klasie pomocą plebiscytu życzliwości i niechęci.. Plan zawiera 32 tematy.. Kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego, regionu, kraju, Europy.. Zapoznanie z "Procedurami bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 19 w Rzeszowie".. Jednym z najistotniejszych zadań współczesnej szkoły w dziedzinie wychowania jest wspomaganie rodziców, czy wręcz zastępowanie ich w przypadkach ewidentnej niemocy z ich strony.. Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły.. Informowanie rodziców o: zadaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły, tematyce godzin do dyspozycji wychowawcy, aktach prawnych obowiązujących w szkole,Tematyka lekcji dotyczy m.in. takich zagadnień jak współdziałanie, zdrowie, bezpieczeństwo, kreatywność i obrzędowość.. 2.Wybór samorządu klasowego i plan pracy wychowawczej w naszej klasie.. 3.Regulaminy i zasady prawne w naszej szkole..

Tematyka godzin wychowawczych w klasie III.

Zapoznajemy się z najważniejszymi dokumentami obowiązującymi w szkole.. Przypomnienie treści podstawowych dokumentów szkolnych, praw i obowiązków ucznia, kryteriów oceny z zachowania.. dla klas.. 4.Dzień Chłopaka w naszej klasie.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH SEMESTR I 1 I.1.. Analiza wyników sondażu i podjęcie odpowiednich działań.. Bezpieczna droga do i ze szkoły 2.. Jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych w czasach Covid-19 ?. Propagowanie sposobów właściwego postępowania w czasach pandemii COVID-19.. I.6 Przypomnienie regulaminu oceniania zachowania.. Wstęp.. "Trudne tematy" - wybór zależny od wychowawcy i potrzeb uczniów, zalecane tematy dotyczące:Kształtowanie postaw budujących właściwe relacje z innymi.. Prawa i obowiązki ucznia.. Przykładowe tematy: "Dostrzegam swoje zalety", "Moje zainteresowania", "Trudne sytuacje" "Co to jest złość?. Organizacja pracy szkoły i zespołu klasowego - wybory samorządu klasowego.. Plan wychowawczo - profilaktyczny klasy - zadania do realizacji.. Wybory samorządu klasowego.. Wybory samorządu klasowego 2. mgr Renata Pawliszak.. Powinności wynikające z relacji wychowawca-rodzic.. KLASY 3 1.. 2.11 listopada- Święto Niepodległości.. Poznajmy się - indywidualne prezentacje.. Naczelnym celem wychowania w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 3 im.Przykładowe tematy godzin wychowawczych na rok szkolny 2016/2017: 1..

Program godzin wychowawczych.

Przygotowanie dziecka do roli ucznia i do życia w ustawicznie zmieniającym się świecie, do podejmowania zadań z różnych obszarów działalności człowieka.Tematyka godzin wychowawczych dla klas VIII Uwaga: Tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa.. Udział w akcji - " Sprzątanie Świata " idea akcji i jej cele Październik 1.. Zapoznanie uczniów z wymaganiami niezbędnymi do otrzymania przezkolejność tematyki jest dowolna, zależy od decyzji wychowawcy klasy Opracowano z wykorzystaniem Programu Doradztwa Zawodowego (ORE) oraz programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych "Spójrz Inaczej" 1.Wybieramy samorząd klasowy.. edukacja prozdrowotna pogadanka z elementami uczeń:TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH KLASA 6 r.szk.2019/20 tematyka oparta jest na planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz na głównych kierunkach polityki oświatowej państwa plan zawiera 32 tematy; pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lub spotkania wynikające z potrzeb klasy lub szkołyTematyka godzin wychowawczych w klasie 1 Ti w roku szkolnym 2010/2011 Wrzesień 1.Poznajmy się.. Zapoznanie ze Statutem Szkoły.. Droga zawodowa i edukacyjna po skończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.. Zabawy integrujące klasę (grupę)..

Propozycje tematyki godzin wychowawczych 3.

Przemyśl 2015.. 4.Propozycje tematów z zakresu doradztwa zawodowego na lekcje wychowawcze w roku szkolnym2016/2017 Wpisany przez Anna Gregorczyk KLASY .. gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych .. 3.Plan pracy godzin wychowawczych w klasie V Tematy i zagadnienia (cele) Korelacja ze ścieżką Metody i środki realizacji Osiągnięcia ucznia (realizacja edukacyjną celów) 1.. Wybór samorządu klasowego.. - Imigranci i uchodźcy - szanse czy zagrożenia dla naszego dziedzictwa kulturowego?. Co nas łączy -prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, zdolności i uzdolnień itp. 6.8.. Podsumowanie praktyk zawodowych.. Zapoznanie ze Statutem Szkoły.. 3.Cyberprzemoc.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wrzesień 1.. Przedstawiamy propozycje tematów.. Przy tematach związanych z konkretnymi datami, podano je w przybliżeniu.PROGRAM WYCHOWAWCZY KLAS III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO na rok szkolny 2013/2014 Realizacja tematów godzin wychowawczych może się zmienić w zależności od potrzeb i okoliczności III A- mgr Karolina Galewska III B - mgr Ewa Karbowska III c - Jolanta Hildebrandt III d - Robert Kulig III e - Małgorzata Kuberka(godziny wychowawcze, warsztaty, współpraca ze specjalistami).. Moje uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym.. Poczucie współodpowiedzialności za klasę 2.Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 3. im..

Propozycje tematów godzin wychowawczych 1.

Spotkanie z funkcjonariuszem KMP w Siedlcach.. Wybór samorządu klasowego.. Kazimierza Wielkiego.. Uczenie porozumiewania się oraz rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem programu edukacyjnego "Spójrz inaczej".TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY V Wrzesień 1.. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia hałasu w szkole.. Jestem patriotą - szacunek dla symboli narodowych.. Program uwzględnia w różnym stopniu wiele kierunków pracy z uczniami, kładzie .TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH w roku szkolnym 2020/2021 MIESIĄC TEMATYKA wrzesień 1.. Podstawowe umiejętności społeczne - asertywność Pogłębianie wiedzy o samym sobie Przekazanie istoty zachowania asertywnego, agresywnego i uległego Przekazanie wiedzy dotyczącej strategii komunikacji asertywnej Uświadomienie znaczenia zachowań asertywnych, agresywnych i uległych dla procesu komunikacji interpersonalnej2 Zało Ŝenia programowe 1.. WRZESIEŃ 2 Czy jestem kulturalny?. Bezpieczne zachowanie w szkole i w drodze do szkoły.. Prawa i obowiązki ucznia - przypomnienie Statutu Szkoły, WSO, regulamin ocen z zachowania i pozostałe regulaminy szkoły.. Co nas łączy -prezentacja zainteresowań, form spędzania czasu wolnego, zdolności i uzdolnień itp. 6.Propozycje tematów i zagadnień na "godziny wychowawcze" opracowane przez pedagoga ZSZ nr 3 w Skierniewicach Elżbietę Jach.. Rodzice maj ą prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.. Uczę się w klasie integracyjnej- co to oznacza?. Mój rozwój zawodowy - tworzenie ścieżki kariery zawodowej.. w Przemyślu.. Podpisujemy kontrakt- określamy zasady, które będą obowiązywać w naszej klasie.Obowiązkowa ilość godzin w ciągu trzech lat kształcenia I etap edukacyjny (tabela nr 1) klasa I II III ilość godzin 97 97 96 razem 290 III.. Pozostałe lekcje przeznaczone są na apele, wyjścia lub pogadanki wynikające z jednorazowych akcji szkolnych czy indywidualnych potrzeb klasy.. Emocje w moim życiu- pozytywne i negatywne.. SZKOŁA PODSTAWOWA IM.. Empatia - umiejętność potrzebna w życiu.. Zapoznanie z historią i tradycją szkoły.. Jakie mamy prawa i obowiązki 5.. Lekcja organizacyjna.. PŁKA JANA POKRZYWY W ZESPOLE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W CZYŻOWIE SZLACHECKIM.. 3 I .PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO OPRACOWANY DLA KLAS IV - VI ( z tematyką godzin wychowawczych) opracowały: Magdalena Frőhlich.. Nauczyciele w zakresie wychowania pełni ą funkcj ę wspomagaj ącą rodzin ę.. Bezpieczeństwo w szkole - zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w szkole.. Opracowały: mgr Dagmara Kuc.. Twój idol, twój autorytet.. Często szkoła staje się jedynym źródłem .KLASA I: KLASA II: KLASA III: KLASA IV: 1.. Wybory Samorządu klasowego.. "Jak cię widzą, tak cię piszą"- postawa kulturalnego ucznia.. Dorota Grzesiak.. Prezentacja regulaminu oceniania i klasyfikowania.. DZIAŁY - TEMATYKA ZAJĘĆ na 3 lata - klasa I, II, III (tabela nr 2) DZIAŁ NAZWA ilość godzin klasa I klasa II klasa III I.. Większość lekcji może być przeprowadzonych w dowolnie wybranym przez nauczyciela terminie.. - Mój region - najpiękniejsze miejsce" - Nasze prawa i obowiązki w UE.TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASIE I GIMNAZJUM Program lekcji wychowawczych w klasie I gimnazjum został podzielony na kilka grup tematycznych.. Bezpieczna droga do i ze szkoły 4.. Zapoznanie z historią i tradycją szkoły.. Bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły.. Poznajmy się - indywidualne prezentacje.. Wychowanie to powinno uwzgl ędnia ć dojrzało ść dziecka, a tak Ŝe wolno ść jego su- mienia i wyznania oraz jego przekonania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt