Opisz gospodarkę rzeczypospolitej

Pobierz

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia Art. 20.. W manufakturach produkowano kobierce, płótna, sukno i szkło.. Okres II RP wiązał się z czasem rozwoju gospodarczego.. W Polsce, tak jak w większości miejsc na świecie, najpierw rozwinęło się rolnictwo.. Wyeksploatowane były 2 województwa, co spowodowała bliskość frontu, a 13 z 16 województw doznało ogromnych strat i zniszczeń.Gospodarka II Rzeczypospolitej.. W okresie tym państwo polskie, poza wyzwaniami politycznymi, znalazło się w potrzebie pokonania licznych problemów gospodarczych.. Przejawiało się ono w powiększaniu wsi istniejących, jak i zakładaniu nowych.I.. Kres jej położyła reforma walutowa Władysława Grabskiego w 1923 roku.. Podstawą tej gospodarki stało się zboże.. Rozpad obozu solidarnościowego.. Porażki: - utrzymujące się duże bezrobocie, duże obszary biedySytuacja gospodarcza w Rzeczypospolitej za panowania Sasów: Pierwsze symptomy ożywienia gospodarczego Rzeczypospolitej (po latach wojnen) pojawiły się w około połowy XVIII wieku.. Na początku lat trzydziestych do Polski dotarł z USA wielki kryzys.Polityka gospodarcza II Rzeczypospolitej - polityka gospodarcza prowadzona przez władze II Rzeczypospolitej.. Koszty społeczne transformacji ustrojowej.. Osadnictwo, choć rozwijało się, miało inny niż wcześniej - wewnętrzny - charakter.. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej..

W tym czasie r - Pytania i odpowiedzi - HistoriaScharakteryzuj gospodarkę II Rzeczypospolitej.

Sytuacja wewnętrzna Polski.. Zasiedlano głównie mało wykorzystane wcześniej obszary kraju.. 7.Nie dysponując dostatecznymi ilościami własnego srebra, Rzeczpospolita musiała je zakupywać z kolei za granicą.. Integracja obszarów znajdujących się na terenie różnych zaborów, reforma walutowa, reforma rolna, inwestycje, wykorzystanie dostępu do wybrzeża oraz niwelowanie podziału na Polskę A i B zalicza się do głównych zadań przed jakimi .Gospodarka II Rzeczypospolitej Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, przed młodym państwem stało bardzo wiele problemów.. Po pierwsze odbudowano kraj po zniszczeniach spowodowanych I wojną światową i walkami przy tworzeniu kraju.. Główną cechą gospodarki Polski Ludowej było jej podporządkowanie celom politycznym.. Trudności związane z koniecznością ponownego złączenia trzech terytoriów pozaborowych.. Sytuację gospodarczą na ziemiach polskich w roku 1918 determinowała polityka mocarstw rozbiorowych, a. Blaski i cienie .Mimo istotnych osiągnięć w dziedzinie powojennej odbudowy ,integracji gospodarczej kraju ,reformy stabilizacyjnej, budowy od podstaw nowych gałęzi przemysłu i rozwoju komunikacji (przemysł obronny, elektrotechniczny, nawozów sztucznych, port w Gdyni oraz COP) Druga Rzeczpospolita na mapie gospodarczej świata i Europy zajmowała dalekie miejsce.Rozwój gospodarki Polski w XVI wieku związany jest między innymi z włączeniem się kraju w europejską wymianę towarową..

Scharakteryzuj gospodarkę polską w latach , a następnie wskaż przyczyny ... Uzasadnij odpowiedź.

Kapitał zachodni nie był jednak zainteresowany wejściem na ziemie, na których toczyła się nadal wojna.Gospodarka Rzeczypospolitej w XVI wieku XVI w gwałtowny rozwój gospodarczy Polski i Litwy.. Ocenia się, że w latach zniszczeniu uległo około 30% majątku narodowego ziem polskich.Gospodarka Polski Ludowej - system gospodarczy związany ściśle z ustrojem panującym w Polsce Ludowej w latach , wzorowanym na rozwiązaniach radzieckich.. Gospodarka folwarczno - paoszczyźniana - typ gospodarki feudalnej, która rozwinęła się wOmów osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej Do największych osiągnięć gospodarczych II RP należą: - budowa portu w Gdyni - umożliwiła Polsce swobodną wymianę handlową z innymi krajami.Kulturalne, gospodarcze, naukowe i polityczne osiągnięcia II Rzeczypospolitej.Podsumowanie - Zintegrowana Platforma Edukacyjna.. Markę polską zastąpił złoty.. Miasta podnosiły się ze zniszczeń.II Rzeczpospolita osiągnęła bardzo wiele w zakresie spraw gospodarczych.. Gospodarka polska wyszła ponadto z I wojny światowej poważnie zdewastowana.. W tym czasie rozwijały się takie gałęzie przemysłu jak: przemysł maszynowy.Today1.. Reformy gospodarcze.. Do wielkich osiągnięć II Rzeczypospolitej..

W okresie tym nastąpił również kryzys hodowli, która została wyparta przez gospodarkę zbożową.A.

Spis treści 1 Historia 1.1 Gospodarka I Rzeczypospolitej 1.2 Gospodarka ziem polskich pod zaborami 1.3 Gospodarka II Rzeczypospolitej 1.4 Gospodarka PRL 1.5 Gospodarka po 1989 r. 2 Polityka pieniężna 3 Finanse publiczne 4 Wzrost gospodarczy 5 Zatrudnienie 6 Bezrobocie 6.1 Problemy społecznePodstawą gospodarki XVI - wiecznej Rzeczypospolitej było rolnictwo, z którego uzyskiwano głównie zboże.. Okres odbudowy gospodarki po I wojnie światowejRolnictwo - stało się podstawą gospodarki europejskiej.. Zniszczenia wojenne: -zniszczenia komunikacyjne.. Przeczytaj tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i na jego podstawie, oraz odwołując się do wiedzy pozaźródłowej, wykonaj polecenia.. XVI wiek - następuje rozwój metalurgii.W XVI wieku ukształtowała się gospodarka folwarczno-pańszczyźniana.Większość produkcji rolnej była konsumowana na miejscu,a nadwyżkę można było sprzedać.Produkcja odbywała się w folwarkach,który obsługiwany był przez chłopów.Szlachta poszerzała folwarki karczując lasy ale także zabierając chłopom grunty osadzając ich na ziemiach gorszych.Wyprodukowane towary spławiano Wisłą do Gdańska,który stał się największym miastem Rzeczypospolitej.Był to proces trudny i długotrwały, a polegający w zasadzie na regresie regionów wyżej postawionych i powolnym awansie terenów najbardziej zacofanych..

- mentalnością ludzi wykształconą przez kilka pokoleń w różnych państwach zaborczych ( w zaborze pruskim ludzie byli pracowici i oszczędni; w zaborze ...Opisz gospodarkę II Rzeczypospolitej Osiągnięcia gospodarcze, społeczne, kulturalne i naukowe II Rzeczypospolitej.

Na początku lat dwudziestych XX wieku głównym problemem była hiperinflacja.. Magnaci zakładali w swych dobrach młyny, cegielnie, huty oraz kopalnie.. Zniszczenia wojenne kazały szukać kapitału zewnętrznego bądź pożyczek przeznaczonych na inwestycje i pobudzenie rynku.. Za każdym razem była to inna część.. Wprowadzono trójpolówkę, która polegała na podziale pola uprawnego na trzy części.. Rozwój gospodarczy opierał się na dokonanych zasadniczych reformach społecznych.. Gospodarka Rzeczypospolitej w XVI w. Folwark paoszczyźniany - gospodarstwo rolne lub rolno - hodowlane nastawione na zbyt, którego funkcjonowanie opierało się na przymusowej, darmowej pracy chłopa na rzecz właściciela ziemi.. Trzeba było zmniejszyć ilość srebra w monetach polskich o 50%, co wywołało gwałtowny skok cen i zaburzenia gospodarcze.. W XVI stuleciu na skutek wzrostu liczby ludności i popytu na żywność w Europie Zachodniej - Polska i Litwa zaczęła sprzedawać wielkie ilości zboża, które było Wisłą spławiane do Gdańska i tam sprzedawane na Zachód z ogromnym zyskiem.Skutki reform gospodarczych II Rzeczypospolitej.. Ponieważ państwo miało od połowy XV wieku bezpośredni dostęp do morza, więc mogło eksportować towary drogą morską do krajów Europy Zachodniej.II Rzeczpospolita musiała mierzyć się z wielkimi trudnościami gospodarczymi.. Terminy i pojęcia: plan Balcerowicza, gospodarka wolnorynkowa, prywatyzacja, bezrobocie, pluralizm polityczny, popiwek, "wojna na górze".. Co roku jedna z nich była ugorowana.. Oprócz spraw związanych z utrzymaniem niepodległości i kształtem nowopowstałego państwa, głównym problemem był bardzo zły stan polskiej gospodarki.. Gospodarka dzieli się na 3 główne działy - rolnictwo, przemysł i usługi.. Polska prowadzi politykę liberalizacji gospodarczej.. Podsumowanie.. Sukcesy: - odbudowa i ujednolicenie linii kolejowych (PKP słynęła z punktualności) - inwestycje: port w Gdyni, magistrala węglowa, COP - złoty polski jedną z najbardziej stabilnych walut Europy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt