Plan pracy lidera wdn w szkole podstawowej

Pobierz

Plany pracy, dokumentacja zespołów nauczycielskich.. opracowałam plan pracy WDN na rok szkolny 2009/2010.. Jana Pawła II w Lubatowej Lubatowa 2021/2022 .. - We wrześniu razem z koleżankami stworzyłyśmy wizję absolwenta naszego przedszkola.. Organizowanie ró Ŝnych form doskonalenia wewn ętrznego.. zapoznanie z planem w czasie zebrania rady pedagogicznej IX 2017 lider WDN 3. starachowice paŹdziernik 2002 rok.. Opracowanie planu WDN na dany rok szkolny.. - plan pracy WDN Lider WDN IX Prowadzenie kącika WDN w pokoju nauczycielskim: - informowanie nauczycieli na bieżąco o ofertach doskonalenia, -gromadzenie potrzebnych materiałówsprawowanego w roku szkolnym 2016/2017, VIII/IX 2017 lider WDN dyrektor 2.. Opracowanie i zapoznanie nauczycieli z planem i harmonogramem prac WDN na rok szkolny 2018/2019-spotkania w zespołach przedmiotowych-opracowanie planu pracy WDN: zespół WDN: wrzesień 2018 : 3.. Plan pracy, dokumentacja WDN.. Słabe strony należy wzmocnić, szanse wykorzystać, zagrożenia wyeliminować, a na silnych filarach oprzeć działania.. Plany nadzoru pedagogicznego 2021/2022; Wzory dokumentów kontrolnych 2021/2022Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Przerośli na rok szkolny 2018/2019 Zadania Sposoby realizacji Osoba odpowie- .. ankiety, rozmowy, Lider WDN Przewodniczący zespołów samokształceniowych wrzesień/ październik, wg planu 4..

Plan pracy szkoły podstawowej 1.

Do 15 września.. lider WDN : wrzesień 2018 : 2.. Priorytety MEN na rok szkolny 2017/2018: 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.. rady pedagogicznej; 2 .Plan pracy szkoły podstawowej i gimnazjum, plan pracy przedszkola.. Monitorowanie procesu wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz dworactwa zawodowego w klasach I i II liceum ogólnokształcącego.. Opracowanie i przedstawienie nauczycielom Planu Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 2017/2018.. Zapoznanie z nowymi podręcznikami oraz zestawem pomocy dla nauczyciela.. PROCEDURA UPropagowanie pracy zespołowej.. Jak skutecznie przeprowadzać doradztwo zawodowe na godzinach wychowawczych?. Edukacja ekologiczna oraz kształtowanie postawy proekologicznej 2.. Sposoby wykorzystania wyników próbnych matur oraz testów po szkole podstawowej i gimnazjum do doskonalenia pracy szkoły.. W ramach planu pracy: SU, kół przedmiotowych, wolontariatu, Opiekunowie wszystkich agend .. lider WDN Sierpień/ Wrzesień 2021 Propagowanie lokalnych ofert kulturalno - edukacyjnychw szkole powołuje się lidera WDN.. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2017/2018.. Plan pracy pedagoga i szkolnego zespołu wychowawczego 2.Plany pracy, dokumentacja biblioteki szkolnej.. Przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań wynikających z programu rozwoju placówki oraz programu wychowawczego szkoły..

Plan pracy lidera WDN 2.

Wstęp 2.. Kalendarz roku szkolnego 2021/2022; Kalendarium Dyrektora; Nadzór pedagogiczny.. Plany pracy na rok szkolny 2021/2022; Kalendarz.. dyrektor szkoły cały rok -Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018.. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego ( Dz. .. Upowszechnianie informacji dotyczących ofert ośrodków doskonaleniaZespół planowania WDN w składzie: dyrektor Beata Górecka lider WDN Karina Biegaj zaplanował na rok szkolny 2018/2019 następujące zadania i harmonogram prac związanych z wymienionymi wyżej potrzebami i problemami szkoły.. marzec 8.PLAN PRACY Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 177 .. dwa razy w roku (styczeń czerwiec)Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.. mgr czesław nowak.. luty 7.. Gromadzenie oraz analiza ofert szkoleniowych Cały rok Pozyskiwanie ofert, współpraca z ośrodkami szkoleniowymi Dyrektor, wicedyrektorzy, lider WDN 3.organizowanie i monitorowanie w d n w szkole.. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego iszkoły w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz indywidualnych potrzeb pracowników.. Sprawozdanie lidera WDN .. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1.. Obszary działań ..

Plan pracy biblioteki szkolnej 3.

PRZYZNANIE NAGRODY JUBILEUSZOWEJ Z PODANIEM PODSTAW PRAWNYCH DLA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOLE PUBLICZNEJ Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia Regulamin .Jako lider WDN w sierpniu 2009r.. mgr mariusz majewski.. Formy doskonalenia zawodowego Tematyka szkolenia, sposoby i formy realizacjiW procesie planowania pracy szkoły ważne jest określenie słabych i mocnych stron szkoły.. Przedstawienie radzie pedagogicznej potrzeb szkoły w zakresie kwalifikacji nauczycieli: dyrektor: wrzesień 2018 .ZADANIA LIDERA WDN W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RZEPLINIE 1.. Tworzenie sprzyjaj ących warunków do realizacji planu WDN.. 3.Plan WDN Szkoły Podstawowej nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2017/2018 I.. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.. Za sprawność organizacyjną systemu doskonalenia nauczycieli odpowiada dyrektor szkoły.. Spis treści 1.. Opublikowany: Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkoły ponadgimnazjalnej .. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej nr 28 im.. Uczestnicy WDN powinni wspólnie ustalić, jakie możliwości czy warunki do pracy stwarza placówka.. Pedagogizacja rodziców.. Liderzy zespołów.. spis treŚci.. Bibliotekarz.. Lider WDN wrzesień Harmonogram WDN Umożliwienie doskonalenia dla nauczycieli w zewnętrznych Ośrodkach Doskonalenia..

Plan pracy świetlicy szkolnej 4.

3.I.Plan pracy dotyczący wspólnych obszarów dla szkoły podstawowej i gimnazjum 1.. Celem tego przedsięwzięcia było wyszukanie jak największej ilości cech pozytywnych jakie powinno osiągnąć każde dziecko przed rozpoczęciem nauki w klasie I.Placówki oświatowe w dobie koronawirusa; Przyjmowanie uczniów i pracowników z Ukrainy; Plany pracy.. Królowej Jadwigi w Bytomiu.. Plan pracy higienistki 3 II.. styczeń 5 .. autorzy: mgr inż. ewa wojciechowska.. Kazimierza Wielkiego w Kole na rok szkolny 2013/2014 Cele pracy lidera WDN: 1.. Lider WDN/metodyk Informacje na radzie pedagogicznej udostępnianieDyrekcja oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 9 w Sosnowcu postanowili wypracować całościowy model działań, mających na celu możliwie najszybsze zniwelowanie skutków pracy w trybie zdalnym, zarówno w wymiarze wychowawczym i opiekuńczym, ale też w wymiarze edukacyjnym.. Spotkania z psychologiem szkolnym.. temat: organizacja doskonalenia nauczycieli - w d n. w zespole szkÓŁ zawodowych nr 3. w starachowicach.. Do 15 września.. Podejmowanie działa ń maj ących na celu powi ązanie WDN z doskonaleniemPoszukuje planu lidera WDN dziś na zebraniu Rady Pedagogicznej nim zostałam nie mam zielonego pojęcia jak się do tego zabrać, Moja poprzednia koleżanka nie prowadziła tego systematycznie i nawet nie było planu na tamten rok.. Sprawozdanie z pracy lidera WDN Opublikowany: Regulamin usprawiedliwiania nieobecności w szkole .. Koordynacja realizacji planu.. Dokument zbierający, opisujący podejmowane zadania w ciągu roku szkolnego.. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) 2.. Plan pracy szkoły na lata 2013 - 2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013r.. Plany pracy na rok szkolny 2021/2022; Kalendarz.. i. czĘŚĆ teoretyczna.. prelekcje, pogadanki Lider WDN Pracownicy PPP w BiłgorajuPropozycje Szkoleń Rady Pedagogicznej według priorytetów polityki oświatowej 1.. - analiza potrzeb Dyrekcja szkoły, lider WDN IX Opracowanie planu pracy WDN.. - cały rok szkolny dyrektor, wicedyrektor, lider WDN, wszyscy nauczyciele .. wstĘp.. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA Zadania Osoba odpowiedzialna Termin realizacji Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom dyrektor sierpień Opracowanie rocznego planu pracy szkoły, planu pracy świetlicy, biblioteki, rada pedagogiczna Sierpień/wrzesieńZaopiniowanie planu przez radę pedagogiczną Lider WDN 2.. Udział rodziców w spotkaniach zespołu klasowego.. 2.Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli (WDN) jest celowym, planowanym i kooperacyjnym działaniem, ukierunkowanym na wzajemne przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie proaktywnych postaw członków Rady Pedagogicznej, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie.I.. Systematyczne dokształcanie kadry pedagogicznej w tych obszarach, które będą .w szkole powołuje się lidera WDN.. Za sprawność organizacyjną systemu doskonalenia nauczycieli odpowiada dyrektor szkoły.. może ktoś mi cos podpowie Dziękuje .. Ewaluacja pracy szkoły - przygotowanie narzędzi do badań praca w .potrzeb i planów pracy zespołów.. Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 .. samodzielnie radzących sobie w życiu młodych ludzi W .Plany pracy.. Sprawozdania z realizacji zadań podejmowanych w szkole.. Wspomaganie zatrudnionych nauczycieli w uzyskaniu pełnych kwalifikacji zawodowych - awans zawodowy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt